عابد و پارسا

پاسخ:  کاتوزی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عابد و پارسا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.