عاقل

پاسخ:  کندا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عاقل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.