عالم یهودی

پاسخ:  ربن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عالم یهودی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.