غاب

پاسخ:  گوشت شب مانده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غاب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.