غابه

پاسخ:  بیشه- جنگل- نیستان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غابه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.