غارت

پاسخ:  نهب- چپاول- یغما

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غارت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.