غارتگر نفت ایران بود

پاسخ:  دارسی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غارتگر نفت ایران بود» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.