غارت و چپاول

پاسخ:  نهب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غارت و چپاول» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.