غاری در اسپانیا

پاسخ:  آلتمیرا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غاری در اسپانیا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.