غاری در استان زنجان

پاسخ:  غار کتله

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غاری در استان زنجان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.