چین پیشانی

پاسخ:  اخم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چین پیشانی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.