فاتح روم

پاسخ:  اسکندر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فاتح روم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.