فاخته

پاسخ:  کوکو- ورقا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فاخته» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.