فاش کردن خبر

پاسخ:  بث

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فاش کردن خبر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.