قابله

پاسخ:  ماما

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قابله» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.