قائده فنی

پاسخ:  سیستم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قائده فنی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.