نا امید ، رنجیده

پاسخ:  دلشکسته

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نا امید ، رنجیده» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.