کابوک

پاسخ:  آشیانه مرغ

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کابوک» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.