کابین

پاسخ:  مهریه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کابین» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.