کاپیتال

پاسخ:  سرمایه- دارائی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاپیتال» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.