کاپیتالیسم

پاسخ:  سرمایه داری

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاپیتالیسم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.