کاتد

پاسخ:  قطب منفی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاتد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.