کاخ

پاسخ:  قصر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاخ» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.