ساتراپ ایرانی که علیه اردشیر دوم شورید

پاسخ:  موزولوس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ساتراپ ایرانی که علیه اردشیر دوم شورید» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.