گارد

پاسخ:  پاسبانی- نگهبانی- پاسدار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گارد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.