گاز تولیدی دراکثر آتش سوزی

پاسخ:  دی اکسید کربن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گاز تولیدی دراکثر آتش سوزی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.