گازر

پاسخ:  رختشوی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گازر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.