گازرخانه

پاسخ:  رختشوی خانه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گازرخانه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.