گاز مرداب

پاسخ:  متان- اتان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گاز مرداب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.