گازی با بوی تند و بی رنگ

پاسخ:  آمونیاک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گازی با بوی تند و بی رنگ» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.