گال

پاسخ:  خارشک- بیماری جلدی- جرب- گر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گال» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.