با بروز خشكسالی یكی از بزرگترین مشكلات تولید كنندگان میوه است

پاسخ:  ابیاری باغات

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «با بروز خشكسالی یكی از بزرگترین مشكلات تولید كنندگان میوه است» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.