آب انبار قدیمی قزوین

پاسخ:  سردار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آب انبار قدیمی قزوین» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.