شاخابه باریك و ژرفی از دریا كه در خشكی پیش رفته باشد

پاسخ:  ابدره

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شاخابه باریك و ژرفی از دریا كه در خشكی پیش رفته باشد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.