داخلی ترین بخش فرابر میوه كه در بسیاری از میوه ها سخت و محكم است

پاسخ:  درونبر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «داخلی ترین بخش فرابر میوه كه در بسیاری از میوه ها سخت و محكم است» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.