مقدار طعامی كه به یك بار در دهان گذارند

پاسخ:  لقمه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «مقدار طعامی كه به یك بار در دهان گذارند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.