جاده ، طریق

پاسخ:  راه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جاده ، طریق» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.