نا

پاسخ:  علامت نفی- نی- گلو- نم - رطوبت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.