نا آزموده

پاسخ:  غمر- بی تجربه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نا آزموده» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.