نا پخته

پاسخ:  خام

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نا پخته» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.