نا سپاس

پاسخ:  کنود- حق ناشناس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نا سپاس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.