یادگار كم دوام سوختگی بر پوست

پاسخ:  تاول

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یادگار كم دوام سوختگی بر پوست» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.