واجب شدن

پاسخ:  ضرورت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واجب شدن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.