نام قومی که در عصر خشایار شاه معادن طلا و نقره کوه پان ژه را استخراج می کردند

پاسخ:  ادمانت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نام قومی که در عصر خشایار شاه معادن طلا و نقره کوه پان ژه را استخراج می کردند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.