نام کامل هراتی

پاسخ:  سامان قنبر هراتی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نام کامل هراتی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.