نام کوروش به یونانی

پاسخ:  کپرس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نام کوروش به یونانی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.