نام گل بستان افروز

پاسخ:  تاج خروس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نام گل بستان افروز» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.