نام گل نرگس در لفظ لاتین

پاسخ:  نارسیس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نام گل نرگس در لفظ لاتین» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.