غاری در مكه

پاسخ:  حرا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غاری در مكه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.