نام گیاه طبی

پاسخ:  بارهنگ

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نام گیاه طبی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.